hagen.vanhulle.website

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze offerten en verkopen zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarden worden verondersteld gekend en goedgekeurd te zijn door de koper.
 2. Al onze offerten zijn zonder verbintenis.
 3. De bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in geval van heirkracht zoals staking, lock-out enz...
 4. De in de prijsaanbiedingen, orderbevestigingen enz... vermelde levertijden geven bij benadering de termijn aan binnen dewelke de goederen onze magazijnen verlaten. Deze leveringstermijnen worden zoveel mogelijk aangehouden doch wij stellen ons niet aansprakelijk voor onverhoopte overschrijding.
 5. De ontvangst der goederen wordt verondersteld te geschieden in onze magazijnen. Geen enkele terugname komt aldus in aanmerking, behoudens voorafgaandelijk akkoord.
 6. Levering van de goederen geschiedt enkel aan postadressen; wij leveren niet aan postbusadressen.
 7. Klachten betreffende de geleverde goederen dienen ten laatste 5 dagen na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven in ons bezit zijn.
 8. In geval van terugname of eenzijdige annulatie door de klant, is de klant gehouden tot een forfaitaire overeengekomen schadevergoeding van 25 % van de totale bestelling en dit van rechtswege zonder ingebrekestelling. De klant draagt zelf de kosten voor het terugzenden van de goederen. De klant draagt zelf de kosten voor het terugzenden van de goederen.
 9. Particulieren hebben evenwel het recht hun bestelling te annuleren op uitdrukkelijke voorwaarde dat deze gebeurt binnen de acht dagen nà plaatsing van de bestelling en per aangetekend schrijven; nadien kan de bestelling niet meer worden geannuleerd. De klant draagt zelf de kosten voor het terugzenden van de goederen.
 10. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs in geval ze franco verkocht worden.
 11. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is.
 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. De koopwaar blijft eigendom van de leverancier tot volledige betaling ervan en mag door de verkoper teruggevorderd worden zolang de goederen zich bij de schuldenaar bevinden.
  2. Hetzelfde geldt voor de goederen, die in bewaring of in consignatie gegeven werden om te worden verkocht voor rekening van de leverancier.
  3. Alle leveringen geschieden uitdrukkelijk onder de toepassing van de artikelen 101 t.e.m. 108 van de faillissementswet van 08.08.1997.
 13. De prijs dient betaald en alle verbintenissen uit onderhavige verkoopsvoorwaarden voortspruitende, dienen nageleefd door diegene die bestelde. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde t.o.v. de verkoper gehouden tot naleving van alle verbintenissen, uit onze verkoopsvoorwaarden voortspruitende.
 14. Door het niet-betalen van een rekening op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
 15. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald wordt op de vervaldag behouden wij ons het recht voor het saldo der bestellingen te vernietigen.
 16. Bij gebrek aan betaling van een of meer facturen binnen de gestelde termijn zal van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding toegepast worden gelijk aan 10% van alle openstaande vorderingen met een minimum van 40 €. Deze schadevergoeding is bedongen teneinde ons te vergoeden voor onze buitengerechtelijke onkosten en bijkomende kosten van kredietopeningen. Bovendien zal van rechtswege en zonder aanmaning vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 1% per maand. Het uitschrijven van een wissel op de koper doet geen afbreuk aan deze bepaling.
 17. Behoudens andersluidend beding zijn onze rekeningen contant betaalbaar op de zetel van onze maatschappij of bij een van de filialen of op onze rekening nr. 380-0520297-60
 18. Onze prijzen zijn: af magazijn.
 19. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn gemachtigd de bezwaren te oordelen voortspruitende uit de zaken door de verkoper verhandeld zowel in België als in het buitenland.